Kategorie

Obecnie w sklepie jest
 1 Klient

REGULAMIN I WYSYŁKA

 

 

 

Podmiot odpowiedzialny za sklep internetowy www.MotoZbyt.pl :
M-HURT Grzegorz-Marta Skoczylas, 48-130 Kietrz, ul. Nadbrzeżna 20 
Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 7481440577, Regon: 160127759

Nr.konta: BPS SA 43 1930 1073 2210 0267 6470 0001


Definicje:

Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia rozumie się:

Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. 
Dane Osobowe
 – dane osobowe Użytkowników w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia
 – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Hasło – ciąg znaków (cyfr i liter) służących zabezpieczeniu dostępu do Konta,
Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub osoba prawna; lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej działać mogą tylko i wyłącznie osoby prawidłowo umocowane do ich reprezentowania.
Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
Konsument
 – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Koszyk – lista Towarów, co do których Użytkownik złożył Zamówienie,
Prawo autorskie – Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Rejestracja – procedura zakładania Konta,
Regulamin
 – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w ofercie Sprzedwacy oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Sprzedawca - M-HURT Grzegorz-Marta Skoczylas z siedzibą w: 
48-130 Kietrz, ul. Nadbrzeżna 20, 
 NIP: 7481440577, Regon: 160127759
Sklep
 – sklep internetowy prowadzony przez M-HURT Grzegorz-Marta Skoczylas, dostępny na stronie internetowej pod adresem 
www.MotoZbyt.pl
Towary – rzeczy, które można nabyć w Sklepie.
Umowa sprzedaży
 - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.
Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 tj.).

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z póz zm.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r. poz. 1422 tj.).
Użytkownik –
 osoba fizyczna będąca Konsumentem korzystająca ze Sklepu,
VAT
 – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego (Formularza zamówienia) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie lub faksem, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostawy towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)Zamówienia

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy firmą : 
M-HURT Grzegorz-Marta Skoczylas, 48-130 Kietrz, ul. Nadbrzeżna 20 ,- (właścicielem sklepu MotoZbyt.pl)  i Nabywcą umowy sprzedaży towaru. 
Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącym stanem magazynowym sprzedawcy. 
Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie www.ProfiCentrum.pl , mailem, faxem lub telefonicznie.
Relizujemy  zamówienia złożone wyłącznie przez osoby i firmy posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Prosimy o podanie nr. tel. kontaktowego  w celu potwierdzenia złożenia zamówienia ,
- w przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu lub adresu e-mail) w ciągu 7 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem nas do wystawienia paragonu lub faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
Specyfikacje i opisy oferowanych przez nas produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.
Wszystkie oferowane przez nas produkty są fabrycznie nowe, a podane ceny zawierają VAT.
Niektóre z pozycje mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez naszego konsultanta.
W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego, a w przypadku otrzymania zapłaty ceny zwróci mu otrzymaną sumę pieniężną.
Korzystanie z oferty intrenetowego sklepu MotoZbyt.pl wiąże się z podaniem dokładnych danych osobowych. 
Właściciel sklepu internetowego MotoZbyt.pl zapewnia, że podane przez Użytkowników dane będą używane tylko w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnie (za zgodą klienta) informowania o aktualnej ofercie sklepu, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 r., i w żadnym wypadku nie będą przekazywane osobom trzecim. 


Odstąpienie od umowy:
W przypadku gdy kupujący jest Konsumentem może on skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć również wypełniając stosowny formularz.W przypadku odstąpienia od umowy przed wysłaniem przez Sprzedawcę zamówienia, Konsument powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, najlepiej drogą elektroniczną na adres e mail:
biuro@m-hurt.pl.

Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 
Kupujący ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym. 
W przypadku skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, towar należy odesłać na własny koszt. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru przesłanego (zwróconego) przez Kupującego, dokonuje zwrotu otrzymanej za przedmiotowy towar ceny. 
Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd. Sposób opakowania i przewozu zwracanego towaru powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
W przypadku odstąpienia od umowy Klient zwraca towar Sprzedawcy na swój koszt. 
Sklep internetowy ProfiCentrum.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Koszty transportu
W przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostarczenia towaru (za transport od sprzedawcy do konsumenta). W takiej sytuacji sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.

Sklep www.MotoZbyt.pl uprzejmie informuje, iż w trakcie tworzenia zdjęć przedmiotów w zależności od stosowanego sprzętu audiowizualnego mogą wystąpić różnice w kolorystyce, ocenie wielkości przedstawianych produktów itp.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: M-HURT 48-130 Kietrz ul. Nadbrzeżna 20 z dopisekiem: – odstąpienie od umowy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. 
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Magazynowanie i odbiór urządzenia z serwisu:

W przypadku nieodebrania urządzenia w terminie 3 miesięcy od daty przyjęcia do serwisu,
firma M-HURT będzie naliczała koszty magazynowania w wysokości 2 PLN netto za każdy dzień,
a po 6 miesiącach magazynowania urządzenie zostanie przekazane do utylizacji.
 

 

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu:
- dostęp do Internetu,
- poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x. i wyższych, Chrome,
- rozdzielczość ekranu minimum 1024x768,
- urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”, aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in.
M-HURT, - właściciel sklepu ProfiCentrum.pl zastrzega, że używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek, o których jest mowa w pkt. 4 powyżej, może również wpływać na poprawne wyświetlania stron internetowych Sklepu. Aby uzyskać pełną funkcjonalność Sklepu, należy wyłączyć wszelkie oprogramowanie mogącą na funkcjonalność Sklepu wpłynąć.
Korzystnie ze Sklepu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania na sprzęcie komputerowym Użytkownika.

Gwarancja

Informacje wstępne:

Dostarczony towar powinien być sprawdzony przy odbiorze. 
Jeżeli stwierdzą Państwo, że posiada on braki lub został uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkody i pozostawienia Państwu jego kopii oraz o niezwłoczny kontakt telefoniczny z naszą obsługą (tel.: 885 550 560, 885 550 566). 
Spisanie protokołu powinno nastąpić w dniu otrzymania dostawy.
Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w naszej firmie. Identyfikacji Kupującego dokonujemy na podstawie numeru zamówienia lub faktury VAT bądź paragonu. 

Wszystkie produkty w sklepie www.MotoZbyt.pl posiadają gwarancję.
Gwarancji mogą udzielić producenci Towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. 
Szczegółowe warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej
 lub opisie produktu na stronie www.MotoZbyt.pl. 
Użytkownik powinien wykazać fakt dokonania zakupu Towaru, co do którego wykonuje uprawnienia z rękojmi za wady fizyczny lub prawne, od sprzedawcy (najlepiej paragon lub faktura zakupu).

Użytkownik uprawnienia z tytułu gwarancji może wykonywać zgodnie z warunkami producenta Towaru. 
Udzielenie gwarancji przez producenta Towaru nie pozbawia Użytkownika prawa do dochodzenia wobec sprzedawcy roszczeń z tytułu rękojmi.
W przypadku powstania wad fizycznych i prawnych Towaru objętych rękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru można składać w sposób zapewniający dojście do sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: profi@m-hurt.pl lub w formie pisemnej na adres: M-HURT , 48-130 Kietrz ul. Nadbrzeżna 20
W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, może on żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, albo wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady rzeczy.
Zgłoszenie żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy nie jest możliwe, jeżeli sprzedawca  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar obarczony wadą na rzecz wolną od wad albo wadę usunie. Użytkownikowi przysługuje prawo wyboru czy chce by wada została usunięta czy też by Towar został wymieniony na wolny od wad zamiast sposobu usunięcia wady proponowanego przez sprzedawcę, z wyłączeniem sytuacji, gdy sposób proponowany przez Użytkownika jest niemożliwy do spełnienia lub wiąże się z nadmiernymi kosztami względem sposobu usunięcia wady pierwotnie zaproponowanego przez sprzedawcę.
Sprzedawca może odmówić żądaniu Użytkownika o wymianę rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wad rzeczy jeżeli sposób wybrany przez Użytkownika nie jest możliwy do wykonania albo w porównaniu z drugim sposobem usunięcia wad wiąże się z nadmiernymi kosztami po stronie sprzedawcy.
Jeżeli sprzedawca otrzymał od Użytkownika żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady albo żądanie obniżenia ceny, określające kwotę o jaką cena ma zostać obniżona i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Użytkownik nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna.

Miejscem zwrotu towaru co do którego wykonywane są uprawnienia z tytułu rękojmi jest adres: M-HURT, 48-130 Kietrz ul. Nadbrzeżna 20.

Reklamacje:
Klient ma do wyboru dwa sposoby reklamowania niezgodności zakupionego towaru z umową:
1.Reklamowanie towaru u sprzedawcy, którym jest firma M-HURT. 
Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres 
sklep@m-hurt.pl lub drogą pocztową na adres firmy M-HURT ul. Nadbrzeżna 20, 48-130 Kietrz.
2.Skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje towar bezpośrednio u podmiotu udzielającego gwarancji, a firma M-HURT jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.


Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.
- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
- oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt na swój koszt, pod adres wskazany przez naszych konsultantów. Istnieje możliwość skorzystania ze środków transportu sprzedającego. 
W takim przypadku odbiór reklamowanego towaru od Klienta do firmy M-HURT lub do innego punktu reklamacyjnego odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
Ewentualne koszty zależą od tego czy reklamacja jakościowa zostanie uznana bądź oddalona przez producenta.
W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie uznana Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługą transportową. Koszty transportu pozostają po stronie sklepu internetowego.

 

Formy płatności
Zapłata za zamówiony towar może być dokonana : 
- za pobraniem - zapłata gotówką dostawcy przy odbiorze przesyłki - z uwzględnieniem kosztów pobrania (+ ok.3 zł.)
- przelewem przed dostawą towaru z uwzględnieniem kosztów jego transportu, (istnieje możliwość wystawienia faktury pro-forma, -wysłana faksem lub pocztą elektroniczną). 
-Towar wraz z fakturą zostaje wysłany do Nabywcy niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto firmy Firmy M-HURT.
- Oferujemy Państwu równierz dogodne warunki sprzedaży ratalnej w systemie "Żagiel". 

Transport - wysyłka
Przy większych zamówieniach cenę transportu uzgadniamy indywidualnie , w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Wysyłki kurierskie realizujemy codziennie w dni robocze, dostawa najczęściej w 24-h od zaksięgowania wpłaty na wskazanym koncie lub potwierdzeniu zamówienia z pobraniem.
Wysyłki pocztowe w ciągu 1-2 dni od potwierdzonego zamówienia.
Zastrzegamy sobie prawo do realizacji zamówienia max. do trzech dni roboczych, jednak najczęściej  towar otrzymują Państwo w ciągu 24 godz. od potwierdzenia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na koncie.
Dostarczenie towaru następuje na koszt Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Siódemka. 
Odbierając towar Nabywca proszony jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

Awizo
W przypadku nieobecności Kupującego w miejscu odbioru przesyłki pracownik firmy kurierskiej pozostawi Awizo z informacją o miejscu i czasie odebrania przesyłki oraz o możliwości uzgodnienia kolejnego terminu dostawy. Termin odbioru wynosi siedem dni i liczony od dnia pozostawienia Awizo. Po tym terminie towar zostanie przesłany do sprzedawcy na koszt kupującego.

Przed odebraniem paczki od kuriera zalecamy sprawdzenie czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan folii i taśm naklejonych na przesyłkę.  

W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia zalecamy niezwłoczne skontaktowanie się z nami oraz sporządzenie z kurierem protokołu szkodowego. 


Orientacyjny koszt i czas realizacji wysyłki kurierskiej :


Wpłata na konto bankowe ( płatność z góry ) koszt:
od 0 do 30 kg. - 12 zł.
Przelew zaksięgowany do godz. 13:00, - towar wysyłamy tego samego dnia roboczego.

Pobranie ( płatne przy odbiorze ),  koszt wysyłki:
od 1 do 30kg. - 15 zł.  
Towar zamówiony do godz. 13:00, - wysyłamy tego samego dnia roboczego.

Przesyłki kurierskie nadajemy codziennie, firma kurierską Siódemka.


Orientacyjny koszt i czas realizacji wysyłki pocztowej :

Wpłata na konto bankowe ( płatność z góry )  koszt:
list polecony ekonomiczny od 0 do 0,5 kg. -  6 zł. ( poczta dostarcza przesyłkę w ciągu 3 dni )
list polecony priorytet od 0 do 0,5 kg. -  7 zł. ( poczta dostarcza przesyłkę w ciągu 1-2 dni )
paczka ekonomiczna od 0 do 1 kg. - 10 zł. ( poczta dostarcza przesyłkę w ciągu 2-3 dni )
paczka priorytetowa od 0 do 1 kg. - 12 zł. ( poczta dostarcza przesyłkę w ciągu 1-2 dni )

Pobranie pocztowe ( płatność u dostawcy ) :
paczka pobraniowa od 1 do 2 kg. -  19 zł. ( poczta dostarcza przesyłkę ok. 1-2 dni )
Przesyłki pocztowe nadajemy codziennie.


Dokładne koszty wysyłki prosimy ustalić z konsultantami, zależą one od wagi oraz rozmiarów przesyłki.


Ubezpieczenie
Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone.
Każdy wysyłany przez nas produkt jest nowy i nie uszkodzony , wstępnie sprawdzany przez producenta a następnie przed wysyłką - (o ile jest to możliwe) przez osoby przygotowujące paczkę.


Pliki cookie:
Ta strona używa cookie (ciasteczka).
 Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zapisywane na komputerze użytkownika (klienta sklepu) pliki cookies wykorzystywane są w niżej wymienionych celach.

  1. Do zapamiętania zalogowania – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  2. Do zapamiętania zawartości koszyka – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany, chyba że użytkownik (klient sklepu) zapisze koszyk – wówczas przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  3. Do zapamiętania zawartości schowka (przechowalni) – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  4. Do zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania strony (sklepu) – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  5. Do porównywania produktów – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  6. Do zweryfikowania czy użytkownik (klient sklepu) oddał swój głos w sondzie – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

Pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są również przez narzędzie do analizy statystyk Google Analytics. Aby zapewnić szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, odsyłamy bezpośrednio do strony producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

  20 marzec 2019                    Wszelkie prawa zastrzeżone MAJSTER.                    Powered by 2008 oscGold template dotTech strony internetowe